Chemioterapia adjuwantowa w przypadku raka żołądka z S-1, doustna fluoropirymidyna czesc 4

Czas przeżycia bez nawrotów zdefiniowano jako okres między randomizacją a wystąpieniem zdarzenia – nawrotem lub śmiercią – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dane dla pacjentów, którzy nie mieli zdarzenia, były cenzurowane od daty ostatecznej obserwacji. Mediana czasu od zabiegu do randomizacji wynosiła 28 dni (zakres od 7 do 42) w grupie S-1 i 28 dni (zakres od 6 do 42) w grupie operacyjnej. Ponieważ liczba dni od operacji do randomizacji różniła się w zależności od pacjentów, obliczono również całkowity czas przeżycia od daty operacji. W pierwszej analizie pośredniej mierzono także przeżycie całkowite od daty operacji. Do oszacowania łącznego czasu przeżycia wykorzystano metodę Kaplana-Meiera. Główna analiza potwierdzająca została przeprowadzona z użyciem stratyfikowanego testu log-rank, z etapem raka – który był stosowany w losowym przydzielaniu pacjentów przy rejestracji – jako współczynnik stratyfikacji. Do obliczenia współczynników hazardu wykorzystano model proporcjonalnych hazardów Coxa. Wszystkie wartości P obliczone w analizie podgrupy były dwustronne i nie zostały dostosowane do wielokrotnych testów. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Do badania zakwalifikowano 1059 pacjentów – 529 do grupy S-1 i 530 do grupy operacyjnej – w 109 ośrodkach w okresie od października 2001 do grudnia 2004. Po randomizacji 25 pacjentów (14 w grupie S-1 i 11 w grupie grupa operacyjna) okazały się niekwalifikowalne. Przyczyny niekwalifikowalności były następujące: brak badania cytologicznego płynu z otrzewnej (dziewięciu pacjentów), nowotwory inne niż rak żołądka (pięć), wcześniejsze leczenie raka żołądka (cztery), wartości testu laboratoryjnego przy przyjęciu, które nie spełniało kryteriów wymagania protokołu (cztery), ograniczona (D1) operacja (jedna), stadium IV (jeden) i rak T1 (jeden). Główne analizy zostały oparte na danych wszystkich losowo przydzielonych pacjentów, w tym tych, którzy nie kwalifikowali się. Obie grupy były dobrze zrównoważone pod względem wyjściowych cech klinicznych, procedur chirurgicznych i patologicznych ustaleń (Tabela 1).
Analiza pośrednia
Pierwsza tymczasowa analiza została oparta na danych uzyskanych z formularzy zgłoszeń przypadków złożonych do grudnia 2005 r., rok po przyjęciu ostatniego pacjenta. Ta analiza (mediana okresu obserwacji, 2,0 roku) została przeprowadzona przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo w czerwcu 2006 r. W tej tymczasowej analizie zarówno przeżycie całkowite, jak i czas przeżycia bez nawrotów różniły się między obiema grupami, zarówno dla wszystkich losowo przydzielonych pacjentów. (przeżycie całkowite, P = 0,002, przeżycie bez nawrotów, P <0,001) i dla wszystkich kwalifikujących się pacjentów (przeżycie całkowite, P <0,001, przeżycie bez nawrotów, P <0,001). Poziom istotności różnic był zbliżony do ustalonego progu dla analizy pośredniej, P = 0,001. Biorąc pod uwagę te wyniki, komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił przerwanie badania i publikację wyników w oparciu o zaktualizowane dane (z dalszych badań przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2006 r.).
Zdarzenia niepożądane i traktowanie
Tabela 2
[hasła pokrewne: emilia raszyńska, nutricardin, halluxmed ]