Wpływ na stężenie lipidów we krwi przy bardzo wysokim spożyciu błonnika w diecie o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych i cholesterolu cd

Skład kwasów tłuszczowych oznaczono metodą chromatografii gazowej14. Tabele dotyczące składu żywności w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zostały wykorzystane15 dla żywności, która nie została poddana bezpośredniej analizie. Wartości procentowe dla rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego włókna pochodziły z tablic 16 i zostały zastosowane do naszych wartości dla całkowitego błonnika pokarmowego w celu uzyskania absolutnych ilości rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego włókna. Niektóre produkty, które nie zostały wymienione w tabelach, analizowano specjalnie na rozpuszczalne i nierozpuszczalne włókna13. Podczas każdej wizyty w klinice dietetyk oceniał zgodność, używając menu pacjenta, na którym sprawdzano każdą pożywienie podczas jedzenia. Dodatkowe pozycje zostały odnotowane w pustej kolumnie naprzeciwko przepisanej diety. Podczas każdej wizyty w klinice mierzono masę ciała, a wyniki wykorzystano do skorygowania całkowitego spożycia kalorii. Wszystkie produkty dietetyczne były pakowane w centralnej lokalizacji i dostarczane co tydzień przez kuriera do domów pacjentów w dogodnym dla nich czasie. Ćwiczenie
Poziom cholesterolu całkowitego, LDL i lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) i triglicerydów mierzono w świeżym osoczu po flotacji ultrawiracyjnej na frakcje o gęstościach <1,006 i> 1,006 g na mililitr w dniu pobrania. Procedury kontroli jakości zostały przeprowadzone zgodnie z opisem w Podręczniku operacji laboratoryjnych w Lipid Research Clinics17. Apolipoproteiny AI i B mierzono za pomocą nefelometrii na końcu badania w surowicy przechowywanej w temperaturze -70 ° C18. Średnie wewnętrzne współczynniki zmienności, określone w siedmiu seriach z sześcioma powtórzeniami na przebieg dla każdej z trzech pul, wynosiły 3,36 procent dla AI apolipoproteiny (zakres od 3,04 do 3,54) i 2,74 procent dla apolipoproteiny B (zakres od 1,82 do 2,91) ). Próbki surowicy od każdego osobnika analizowano w jednej partii. Lipoproteinę (a) mierzono za pomocą komercyjnego testu immunoenzymatycznego (Terumo, Elkton, Md.).
Kałowe i obojętne sterole mierzono w drobno zmielonych liofilizowanych odchodach z trzydniowych kolekcji po ekstrakcji, chromatografii cienkowarstwowej oraz metylowaniu i trimetylosililowaniu dla kwasów żółciowych i obojętnych steroidów, a następnie chromatografii gazowo-cieczowej z kolumną DB-1 (J & W Scientific, Folsom, CA), z odpowiednio 5-beta-cholinowym kwasem i 5-alfa-cholestanem jako wzorcami wewnętrznymi5.
Glukoza była mierzona w krwi włośniczkowej19. Poziomy insuliny20 i moczu C-peptydu21 oceniano testem radioimmunologicznym pod koniec badania w próbkach przechowywanych w -70 ° C. Mrówczan w surowicy i octan zmierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej22. Palmitynian retinylu mierzono w dwóch powtórzeniach we frakcji chylomikronowej i frakcjach o współczynnikach flotacji <400 i gęstościach <1,006 lub> 1,006 g na mililitr przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej23.
Analiza statystyczna
Wyniki wyrażono jako średnie . SE. Zmiana masy w gramach na tydzień została oszacowana dla każdej diety metabolicznej na podstawie regresji masy ciała każdego osobnika w zależności od czasu. Znaczenie różnicy między dietami oceniano za pomocą testu t-Studenta (dwukierunkowego) dla sparowanych danych i procedury ogólnego modelu liniowego z oprogramowaniem SAS, 24 z wartościami płci i linii podstawowej zawartymi w modelu podstawowym jako współzmiennymi
[przypisy: neopersen opinie, luxmed chmielna, spłycenie lordozy lędźwiowej ]